Om Ayurveda

Ayurveda

Ayurveda är sanskrit (Indiens motsvarighet till latin) och betyder ”kunskap/vetenskap om livet” eller ”kunskap om allt levande”. Den ayurvediska läkekonsten/medicinen är ett av världens äldsta medicinska system. Vi betraktar det också som ett tidlöst medicinskt system.

Det har sitt ursprung i Indien och vedatraditionen och har utvecklats under tusentals år. Både tibetansk och kinesisk medicin har sina rötter i ayurveda, liksom den tidiga grekiska medicinen.

Ayurveda kan lika mycket kallas för en livsvetenskap som för ett läkesystem, då det strävar efter att både balansera och definiera människans relation till universum.

Grundtankar inom ayurveda

• Allting i universum, både levande och icke-levande, är sammanlänkat med varandra.

• Människan består av element som återfinns i hela universum (dosha-teorin). Människan är i själva verket ett universum sammanlänkat med hela universum.

• Varje individ har sin egen unika sammansättning/ konstitution. Därmed har vi alla unika/olika/specifika förutsättningar och behov.

• Optimal hälsa har vi när kropp, själ och ande är i harmoni med varandra och när samspelet med universum är naturligt, friktionsfritt och kärleksfullt.

• Sjukdom uppkommer då varje människas unika kapacitet till balans störs. Orsaken kan vara fysisk, känslomässig eller andlig, eller en kombination av dessa.

Balans nyckeln till hälsa
Målet inom ayurveda är att optimera vår balans och därmed vår hälsa. Obalans och sjukdom behandlas med hänsyn tagen till patientens unika konstitution och utveckling. Vem som bär på ett eventuellt besvär är lika viktigt som att undersöka och sätta namn på besväret.

Ayurveda menar att vår hälsa och vårt välbefinnande påverkas av vår omgivning, våra relationer, vår kropp, vårt sinne, våra tankar och vårt medvetande. Ytterst handlar balans och obalans om vårt förhållande till hela livet. Ayurveda syftar till att bistå oss i vår balans i relation till oss själva och en harmonisk, empatisk relation till livet i sin helhet.

I USA och Europa har intresset för ayurveda ökat markant de senaste decennierna. I Indien, Nepal, Bangladesh och på Sri Lanka utgör ayurveda den traditionella medicinen, medan ayurveda i USA och Europa betraktas som komplementär/alternativ medicin.

Ayurveda är ett kraftfullt läkesystem, som dynamiskt omfattar kropp, själ och ande. Hos våra terapeuter kan du boka tid för konsultationer och behandlingar. Vi har våra lokaler Skandinaviska Ayurveda-Akademin.

De tre doshorna

Den i västvärlden mest kända delen av ayurveda är den så kallade tridosha-teorin, en teori som beskriver såväl den enskilda individens unika konstitution, som hennes koppling till ett levande, dynamiskt universum.

De tre doshorna kan beskrivas som dynamiska krafter/energier och kallas på sanskrit vata, pitta och kapha. I oss människor är vata, pitta och kapha var och en ansvarig för olika fysiologiska och psykologiska funktioner. De tre doshorna har i sin tur ytterligare fem subdoshor vardera.

Vi är alla olika
Vi har alla vår egen, unika sammansättning av vata, pitta och kapha; en kombination som bestäms redan innan vi föds. Alla tre doshor finns alltid närvarande, men oftast är det en eller två som är dominerande. Förhållandet mellan doshorna är inte konstant genom livet, utan ändras ständigt genom påverkan av yttre och inre faktorer såsom mat, motion, tankar och känslor.

Då kombinationen av vata, pitta och kapha är unik hos varje människa är det lätt att förstå varför vi reagerar så olika på t ex psykisk och fysisk stress. Det blir också tydligt varför vi har olika sätt att tänka, planera, agera, lösa problem, hantera konflikter, ta till oss ny information etc.

Sjukdom och obalans
Även krämpor och sjukdomar som drabbar oss hänger ihop med doshorna och obalanser hos dessa. Vårt naturliga tillstånd är att vara i balans. Lever vi däremot på ett sätt som går emot våra behov, t ex genom att äta felaktig kost, rubbas jämvikten hos de tre doshorna och obalans uppstår. Till en början klarar kroppen själv att kompensera för detta, men fortsätter vi med samma livsstil får vi en allt större obalans som slutligen utvecklas till sjukdom. Genom att på ett tidigt stadium ta hand om små obalanser, förebygger du ohälsa i framtiden.

Omgivningens påverkan
Allt existerande, inte bara människan, kan beskrivas utifrån vata, pitta och kapha och balansen dem emellan. Vi kan finna doshornas egenskaper i maten vi äter, årstiderna och vädrets växlingar, dygnets timmar, i våra tankar och känslor, i dofter och färger. Därför påverkas vi hela tiden av vår omgivning, samtidigt som vi också påverkar den.

Under hösten, när vädret är kallt och blåsigt, ökar exempelvis risken att få en vata-obalans, d v s för mycket vata (vata är till sin natur kall, lätt och rörlig). Genom att tillföra motsatt kvalitet skapas balans. Om vi t e x äter varm, lagad mat med ghi eller olja tillför vi en värmande och tung kvalitet – en obalans i vata motverkas.

Kunskap ger balans
Att se på dig själv och det liv du lever utifrån de tre doshorna kan hjälpa dig att skapa och bibehålla balansen. När vi är i balans klarar vi utmanande situationer bättre, vi hanterar stress mer konstruktivt och kan samarbeta med alla i vår omgivning – även dem som inte är som vi. Hälsa har sitt ursprung här, i att leva i harmoni med livet så som det gestaltar sig och i att förstå det.

När du lärt dig känna igen doshorna och deras kvaliteter och behov har du ett verktyg för att bättre kunna må bra i det liv du lever. Livets korrespondens med oss alla är helt logisk. Varje upplevelse och erfarenhet innebär ett möte med vårt eget ödesskapande.
Våra duktiga terapeuter kan hjälpa dig att förstå din unika konstitution och vilken dosha som styr i ditt liv.

Vatas psykosomatiska uttryck

En vatadominerad person är till sin läggning entusiastisk, kreativ och konstnärlig. Dock kan hon ha svårt att omsätta sina idéer i praktiken eftersom nya visioner ständigt dyker upp. Hon har en tunn kropps-byggnad och ofta torr hud. I obalans blir en vata orolig, splittrad och får lätt förstoppning.

Pittas psykosomatiska uttryck

En person med pitta som dominerande dosha är ambitiös, målinriktad och har ett skarpt intellekt, den typiska ledartypen helt enkelt. Kroppen är av medellängd och oftast stark. I obalans kan en pitta bli dominerande och aggressiv. Även magsår, migrän och högt blodtryck är vanliga problem för dessa personer.

Kaphas psykosomatiska uttryck

En kaphadominerad person är till sin natur stabil, omhändertagande och tålmodig. Hon har ett behagligt sätt och har ofta mer underhudsfett och tjockare benstomme än de andra doshorna. I obalans blir en kapha slö och apatisk och går lätt upp för mycket i vikt.

Vata – röresleenergin

En vatadominerad person är till sin läggning entusiastisk, kreativ och konstnärlig. Dock kan hon ha svårt att omsätta sina idéer i praktiken eftersom nya visioner ständigt dyker upp. Hon har en tunn kroppsbyggnad och ofta torr hud. I obalans blir en vata orolig, splittrad och får lätt förstoppning.

Vata består av rymd- och luftelementen vilket gör den till en mycket rörlig och lättpåverkad dosha.
Den karakteriseras av torrhet, kyla, oregelbundenhet, lätthet och klarhet.

I kropp och sinne står vata för all rörelse, tex nervsignaler, blodcirkulation och muskelrörelser. Generellt kan man säga att personer med mycket vata har en smal och slank kroppsbyggnad (går ej lätt upp i vikt) med torr, tunn hy som ofta är sval eller kall. Håret är torrt och rörelserna är snabba. Kalla händer och fötter är vanligt, liksom en generell frusenhet.

Även tankarna rör sig snabbt hit och dit och sinnet är kreativt, konstnärligt och frihetslängtande. Dock kan finnas svårigheter att omsätta idéerna och visionerna i praktiken. Det går fort att lära, men lika lätt att glömma.

Vata i obalans innebär ett överskott av vatas egenskaper i kropp och sinne. Det kan uttrycka sig som rastlöshet, oro, ångest, koncentrationssvårigheter, svårigheter att slappna av och bristande självförtroende. Förmågan att fatta beslut minskar. Även sömnen påverkas och blir ytligare, sinnet är aktivt även då kroppen sover.

Förstoppning, gaser, torr hud, menstruationsbesvär, undervikt och värk i framför allt huvud, rygg och leder är fysiska tecken på ett vataöverskott.

För personer med mycket vata i sin konstitution är det viktigt med rutiner och struktur. Trots att det kan kännas begränsande är det precis tvärtom. Rutiner med fasta tider för mat och sömn gör det möjligt att till fullo leva ut kreativiteten och behålla en jämn energinivå (den kan annars svänga ordentligt). Varm mat och dryck är också viktigt för att hålla vata i balans.

Pitta – transformationsenergin 

En person med pitta som dominerande dosha är ambitiös, målinriktad och har ett skarpt intellekt, den typiska ledartypen helt enkelt. Kroppen är av medellängd och oftast stark. I obalans kan en pitta bli dominerande och aggressiv. Även magsår, migrän och högt blodtryck är vanliga problem för dessa personer.

Eld och vatten är de element som tillsammans bildar pitta-dosha. Det är framför allt eldens egenskaper som präglar pitta, vilket ger kvaliteter som varm, het, skarp/intensiv och lätt.

I kropp och sinne ansvarar pitta för förbränning och ämnesomsättning. Även seendet (inre och yttre) och intellektet styrs av pitta.

Då pitta är den dominerande doshan är kroppen ofta av ”medelstorlek”, stark och snabb. Huden är ljus, varm och känslig för solen. Fräknar och leverfläckar är vanligt. Håret, som ofta har inslag av rött, är mjukt och tunt. Är ofta varm och svettas lätt.

Intellektet är skarpt och sinnet alert. Höga ambitioner, en stark vilja, envishet, effektivitet och målmedvetenhet är vanliga inslag. Ordningssinnet är ofta välutvecklat och den organisatoriska förmågan hög. Minnet är gott.

Pitta i obalans innebär ett överskott av pittas egenskaper i kropp och sinne. Vanliga tecken är bristande tålamod, tendenser att köra över andra, svårigheter att delegera samt en alltför kritisk hållning gentemot sig själv och andra. Alltför mycket fokus på prestation är vanligt. I längden finns risk för utbrändhet, det ”brinner” helt enkelt för mycket.

Stressmage, högt blodtryck, migrän och inflammationer i framför allt huden är fysiska tecken på ett pittaöverskott.

Avkoppling och måttlighet är viktigt för att hålla pitta i balans. Tex kan lugna promenader i naturen dämpa pitta och påminna oss om att vårt värde inte endast ligger i vad vi uträttar.

Kapha – strukturenergin

En kaphadominerad person är till sin natur stabil, omhändertagande och tålmodig. Hon har ett behagligt sätt och har ofta mer underhudsfett och tjockare benstomme än de andra doshorna. I obalans blir en kapha slö och apatisk och går lätt upp för mycket i vikt.

Kapha utgörs av vatten- och jordelementen, vilket ger den kvaliteter som tung, stabil, långsam, kall och mjuk. I kropp och sinne är kapha den dosha som ger struktur och stabilitet. Smörjning av leder, ett välfungerande immunförsvar och kroppsligt/själsligt läkande styrs av kapha. En person med dominerande kapha på det fysiska planet har ofta relativt stor kroppsbyggnad med kraftig benstomme. Huden är mjuk, ”tjock” och ofta blek. Även håret är tjockt, det är rikligt och vågigt med en fin lyster. Rörelserna är långsamma.

Sinnet är starkt och uthålligt, om än lite långsamt. Stabilitet och pålitlighet är kännetecknande för kapha, så även en kärleksfull och förlåtande hållning samt en omhändertagande förmåga. Det går långsamt att lära, men när kunskapen väl finns där försvinner den inte.

Kapha i obalans innebär ett överskott av kaphas egenskaper i kropp och sinne. Till en början märks överskottet framför allt som en ökad tyngdkänsla, både fysiskt och mentalt. Senare kan det leda till svårigheter att acceptera förändringar, en överdrivet sömnbehov, apati/passivitet och depression. Övervikt, allergier och problem med slemhinnor (för mycket slem) är fysiska tecken på ett kapha-överskott. För att hålla kapha i balans är det viktigt med aktivitet, både fysisk och mental.

Motion som är relativt krävande passar utmärkt. Sinnet stimuleras genom att välja utmaning och förändring, tex en språkkurs eller en resa till nytt mål.

Fyll i ett formulär om du är nyfiken på att se vilken av doshorna som dominerar. (Kommer snart)
Annars är en konsultation med pulsläsning det bästa för att ta redan på vilken dosha du behöver få hjälp med att balansera.

Om shanti